Hjerterommet 
familiebarnehage AS

Lek i fokus

VEDTEKTER FOR HJERTEROMMET FAMILIEBARNEHAGE AS:

1: Eierforhold

2: Formål

3: Barn og foreldres medvirkning

4: Personalet og bemanning

5: Taushetsplikt og opplysningsplikt

6: Politiattest

7: Leke og oppholdsareal

8: Samordnet opptak

9: Opptakskriterier

10: Opptakskriterier og opptakskrets

11: Oppsigelse

12: Endring av plass

13: Barns sykdom

14: Foreldrebetaling

15: Åpningstider, ferie og planleggingsdager

16: Forsikring

17: Hente og levering

18: Vaksinasjon og helseattest

19: Dugnad

HJERTEROMMET BARNEHAGE

§ 1 EIERFORHOLD OG FORVALTNING

Hjerterommet familie barnehage

Luksefjell vegen 252

3720 SKIEN

Hjerterommet familiebarnehage AS, er en privat barnehage som eies og drives av Siw Lyng og Mona Nerli Andreassen som begge er barnehagelærere. Barnehagen drives i Limi vel grendehus som eies av Skien kommune. Dette er et leieforhold mellom Vel og barnehagen. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter, lov om internkontroll og barnehagens egne internkontrollrutiner. Barnehagen er godkjent for 10 fulle plasser for barn fra 1-6 år. Barnehagen tilbyr kun 100% plass – 45 timers uke.

§ 2 FORMÅL OG INNHOLD

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjoner, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel i lek og glede i lek og læring. Det skal være et trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering og mobbing.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

§ 3 BARN OG FORELDRES MEDVIRKNING

For å sikre et godt samarbeid med barns hjem skal barnehagen ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. Barns medvirkning er også viktig i det daglige arbeidet med barn.

Foreldreråd: består av alle foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal framme interessene til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalg: skal være rådgivende, kontaktskapende og et samordnet organ. Utvalget består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, hver gruppe skal være likt representert. Eier kan delta etter eget ønske. Det blir til en hver tid sittende 2 foreldre i utvalget, og det blir valgt en ny hvert år.

§ 4 PERSONALET OG BEMANNING

Barnehagen skal ha ett forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høyskole utdannelse som gir pedagogisk kompetanse. Barnehagen følger de bemanningsnormer som kommunen vedtar i henhold til antall barn pr pedagog.

§ 5 TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Alle ansatte og vikarer har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §13.

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehageloven § 21og 22.

§ 6 POLITIATTEST

Alle som jobber i barnehagen må levere politiattest. Barnehagen følger forskrifter og miljørettet helsevern for barnehager og skoler.

§ 7 LEKE OG OPPHOLDSAREAL

Barnehagens norm for arealutnytting er barnehagelovens veiledende arealnorm 4 kvm netto pr barn over 3 år og 5,3 kvm for barn under 3 år.

§ 8 SAMMORDNET OPPTAK

Alle godkjente barnehager i Skien kommune har samordnet opptak i henhold til barnehageloven §12. Søknad om barnehage plass skjer via skien kommune sine internett sider. Dersom det ikke er ledige plasser kan man bli tilbudt plass i en annen barnehage.

Man har rett til å bli satt på venteliste om man ønsker sitt 1 valg oppfylt. Øvrige ønsker slettes når plass er tildelt. Når søker har fått tildelt plass er retten til plass oppfylt. Dette gjelder uavhengig om det takkes ja eller nei til tilbudet. Søker beholder plass på ventelisten til sitt 1 valg. Man beholder plassen til barnet begynner på skolen.

Skriftlig bekreftelse på plass er ønsket innen ordinær søknadsfrist.

§ 9 OPPTAKSKRITERIER OG OPPTAKSKRETS

De som prioriteres først i opptak er:

Søsken.

Barnegruppen sammensetning etter alder og kjønn

Barn av ansatte.

Barn som bor i skien kommune.

Barn som bor i nærområdet prioriteres.

§ 10 OPPTAKSKRITERIER SOM ER FELLES FOR ALLE BARNEHAGER

Barn med nedsatt funksjonsevne.

Forebyggende barnevern.

Alvorlig sykdom i familien.

Barn av enslige unge forsørgere.

§ 11 OPPSIGELSE

Oppsigelses tid er 3 mnd. Gjelder fra den 1. i hver måned etter vi har fått oppsigelsen. Eierstyret påberoper seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsestiden. Plassen kan sies opp skriftlig på mail eller på kommunens hjemme side. Eier kan si opp plassen til barnet ved manglende betaling av oppholds penger. Barn som søker andre barnehager og får tilbud om plass, mister da automatisk sin plass i hjerterommet barnehage.

§ 12 ENDRING AV PLASS

Endring av oppholdstid kan iverksettes 30 dager etter at barnehagen har fått skriftlig melding om at plassen ønskes endret. Ønskene tas hensyn til i størst mulig grad men kan ikke alltid innfris.

§ 13 BARNS SYKDOM

Ved sykdom må regler følges, som en feberfri dag når barnet har hatt feber. Ved oppkast gjelder 48 timer, fra siste oppkast. Det vil si at barnet ikke kan komme i barnehagen før det har gått 2 døgn siden det har kastet opp. Dette er i hensyn til resten av gruppen. Det er allmenntilstanden til barnet som er avgjørende ved sykdom, dette er for å sikre barnets beste.

Det er ikke godtatt å gi barna stikkpiller i barnehagen eller før de kommer.

§ 14 FORELDREBETALING

Barnehagen følger de gjeldene makspriser som fastsettes av stortingets årlige budsjettvedtak. Det bes om at alle ordner med automatisk trekk på dette.

Satser ligger ute på kommunes hjemmesider og det blir gitt informasjon ved økning av fastpris. Eller annet som påvirker oppholdsbetaling.

Det betales for 11 mnd hvor juli er betalingsfri. Betalingen skjer forskuddsvis ved forfall den 14 hver mnd. Betaling for kost kommer i tillegg.

Utestående betaling i 4 uker kan føre til at barnet mister plassen. Det bør være en dialog mellom betaler og eier om det skal gjøres avtaler om utsatt betaling.

Foreldrene betaler i tillegg matpenger, dette vil dekke to måltider i løpet av dagen, samt frukt og melk.

§ 15 ÅPNINGSTIDER, FERIE OG PLANLEGGINGS DAGER.

Barnehagens åpningstider er fra kl 07.30 til kl 16.30. Barnehagen holder stengt i juli. Da holdes det ferie. Det er også stengt på lille julaften, julaften, rom julen og nyttårsaften. Barnehagen holder stengt på offentlige helligdager. Det blir stengt kl 12 på dager før høytidsdager. Barnehagen åpner igjen første virkedag etter nyttår.

Det er 5 planleggingsdager pr barnehage år. Disse vil det opplyses om, da det kan variere fra år til år.

§ 16 FORSIKRING

Barna i barnehagen er dekket med kollektiv ulykkesforsikring. Ta kontakt om det er noe dere lurer på med dette.

Tap, ødeleggelse av klær i barnehagen.

Klær eller personlige eiendeler som blir borte i barnehagen, eller under aktivitet i regi av barnehagen vil ikke bli erstattet av barnehagen. Det samme gjelder for klær som blir ødelagt eller tilgriset. Personalet skal sørge for malingsforkle ved bruk av maling men kan ikke klandres for tøy som blir ødelagt.

§ 17 HENTING OG BRINGING OG PARKERING

Personalet skal ha beskjed dersom det er andre enn foresatte, de som er ansvarlige, følger eller henter barnet i barnehagens lokaler.

Ved for sen henting av barn ilegges det en bot på 200kr. Ved gjentatte ganger kan man miste plassen sin i barnehagen.

§ 18 VAKSINASJON OG HELSEATTEST

Alle forelde må ved oppstart levere inn underskrevede attester når det gjelder barnets vaksinasjonsprogram og helseattest.

§ DUGNAD

Barnehagen arrangerer 1 dugnad i året, den er pliktig for foreldre om man blir forhindret fra å komme tilfaller det en bot pålydende kroner 300.

EVALUERING

Vedtekter kan endres av det organ som har fastsatt dem. Revidert 18.01.2018.